PRIVĀTUMA POLITIKA

Vispārīgie jautājumi

Pārzinis OGLE BIEDRĪBA, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

 

Pārziņa kontaktinformācija

Nosaukums: OGLE BIEDRĪBA

Reģ.nr.: 40008184774

Juridiskā adrese: “Albretes”, Neretas pag., Neretas nov. LV-5118

E-pasts: info@oglefest.lv

Tālrunis +371 26441646

Šī privātuma politika izskaidro, kā OGLE BIEDRĪBA apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

OGLE BIEDRĪBA Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko tā veic.

 

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

OGLE BIEDRĪBA personas datu apstrādes mērķi ir saistīts ar OGLE BIEDRĪBA sniegto pakalpojumu nodrošināšanu. OGLE BIEDRĪBA apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

– ogle.lv pakalpojumu nodrošināšanai

– OGLE BIEDRĪBA apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

– Datu subjekta piekrišana

 

Personas datu glabāšanas ilgums

OGLE BIEDRĪBA glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei (kamēr datu subjekts rakstiski neizsaka prasību personas datus dzēst).

 

Personas datu saņēmēji

Datu apstrādi veic OGLE BIEDRĪBA darbinieki, kam tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu OGLE BIEDRĪBA sniegto pakalpojumu izpildi.

Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas nepieciešams OGLE BIEDRĪBA sniegto pakalpojumu nodrošināšanai un datu subjekts tam ir devis piekrišanu, piekrītot interneta vietnes www.ogle.lv lietošanas noteikumiem.

ogle.lv patstāvīgi rūpējas par sistēmas drošību, lai minimizētu nesankcionētas datu piekļuves un izmantošanas riskus.

Aizliegts vietnē ogle.lv publicēto informāciju pārpublicēt, izplatīt, izmantot komerciālos nolūkos vai jebkādā citā publiskā veidā rīkoties ar to bez OGLE BIEDRĪBA administrācijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz www.ogle.lv.

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus OGLE BIEDRĪBA par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@oglefest.lv.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

OGLE BIEDRĪBA veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

 

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, rakstot iesniegumu, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz elektroniskā pasta adresi info@oglefest.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Sīkdatņu apstrāde

Tīmekļa vietnē ogle.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”), lai iegūtu informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes ļauj nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Iegūtā informācija nesatur datus, kas mums ļautu Jūs identificēt kā individuālu fizisku personu.

 

Izmaiņas Privātuma politikā

OGLE BIEDRĪBA ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.ogle.lv.

© OGLE 2023